sữa hoàn nguyên

Phân loại sữa bò

Mèn ơi định viết gộp lại thành 2 phần mà dài quá, mình cưa đôi mỗi phần 1 vế nhé. Phần 1 tất tần tật các khái niệm về sữa mà các mẹ chưa biết: Sct, tiệt trùng, thanh trùng, …